Site Logo

6th Vermont Infantry

Biographies/Obituaries


Tabor, James Madison
Taggart, John H.
Tatro, Jacob
Tatro, Thomas
Taylor, Benjamin R.
Tewksbury, Augustus P.
Thayer, Nathan
Thomas, Alden
Thomas, Edward
Thomas, Ichabod
Thompson, Albert L.
Titus, Spears J.
Todd, Simon P.
Townsend, Alonzo Norman
Tracy, Robert
Trask, Frank Alden
Tubbs, George W.
Tuttle, Lyman Morver